พาเลทCDA1012

พาเลท (CDA1012)
1. ขนาด 1,000 x 1,200 x 150 mm.
2. การบรรจุ

คุณสมบัติ
1. หนาเดียว / เขาได 4 ดาน
2. รับน้ำหนัก อยูที่ 4,500 kg.
3. รับน้ำหนัก ขณะเคลื่อนยาย อยูที่ 1,500 kg.
4. รับน้ำหนัก บนแร็ค 800 kg.
5. จำนวนลูกยาง / เพิ่มเติม 4 /4 pcs

รหัสสินค้า : PL-003
จำนวน  11-ขึ้นไป ราคา ส่ง 900 บาท / ชิ้น
จำนวน 1-10 ราคา ปลีก 980 บาท / ชิ้น