ฟิล์มห่ออาหาร

ฟิล์มห่ออาหาร
1. ฟิล์มห่ออาหาร หนา 9 ไมครอน
2. ขนาด 12” x 500 m. 1 กล่อง / 6 ม้วน
3. ขนาด 16” x 500 m. 1 กล่อง / 4 ม้วน

คุณสมบัติ
1. ปองกันเชื้อโรคที่เกิดจากแมลงวัน / ป้องกันฝุ่นละออง

รหัสสินค้า : FF-001-12 x 500-6
รหัสสินค้า : FF-001-16 x 500-4