เทปกาวย่นสีไข่ไก่

เทปกาวย่นสีไข่ไก่
1. ความหนา 0.14 mm.
2. การบรรจุ 1 แถว / 12 มวน
3. หนากวาง 12/48 mm. ยาว 20, 40 yds.

คุณสมบัติ
1. ใชในงานพนสีรถยนต และใชงานทั่วไป
2. เนื้อกระดาษสวยเรียบมีความยืดหยุนสูง
3. สามารถเขียนลงบนเนื้อกระดาษได

รหัสสินค้า : T-003-12
หน้Œากว้Œาง 12 mm : บรรจุ 1 แถว 12 มŒ้วน, 1 ลัง 36 แถว
จำนวน  55-ขึ้นไป ราคา ส่ง 54 บาท / แถว
จำนวน 1-54 ราคา ปลีก 60 บาท / แถว
รหัสสินค้า : T-003-48
หนŒ้ากวŒ้าง 48 mm : บรรจุ 1 แถว 6 ม้Œวน, 1 ลัง 18 แถว
จำนวน  55-ขึ้นไป ราคา ส่ง 108 บาท / แถว
จำนวน 1-54 ราคา ปลีก 144 บาท / แถว